لب خاموش

فریادهایم را شنیده ای ، بشنو اکنون این سکوت تلخ را.....

اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
شهریور 90
1 پست
خرداد 88
1 پست